اولین دوره کارسوق کنوانسیون حقوق کودک در این دوره که کنوانسیون حقوق کودک با همکاری کانون رشد خلاق برگزار خواهد کرد ، مفاهیم و موضوعات مربوط به کنوانسیون حقوق کودک بررسی می شود.

کانون رشد خلاق با هدف :

  • استفاده از تعالیم دینی – ملی و پیوند با آموزش های مدرن و خلاق
  • کمک به گسترش برنامه های مراقبت جهت رشد و تکامل و توسعه روش های آموزشی مدرن و خلاق.
  • گسترش فرهنگ آموزشی در جامعه بر اساس نیازمندی های کودکان و خانواده ها.
  • کمک به جهانی شدن فرهنگ صحیح برخورد با کودکان و حقوق آنها.
  • حمایت از کودکان و خانواده ها بر اساس توانمندی های مرکز و اعضا.
  • فعال نمودن قشر جوان ( هنر جو، دانشجو، مربی و مدیران )، خانواده ها و جامعه در راستای دستیابی کودکان و نوجانان به حقوق خود.
  • توسعه و ترویج فعالیت های گوناگون فرهنگی ( هنری، پژوهشی، تفریحی و…) و استفاده از آنها در جهت ارتقاء فعالیت های آموزشی کودکان و نوجوانان.

زمان :  پنجشنبه ۲۳ دی ساعت ۹ تا ۱۳ و شنبه ۲۵ دی ساعت ۱۴٫۳۰ تا ۱۸٫۳۰

مکان : کانون رشد خلاق

نشانی : کرج ، گوهردشت ، هشتم شرقی ، پلاک ۸۷

شماره تماس : ۳۴۴۲۰۵۱۳ و ۳۴۴۲۱۳۲۴

اولین دوره کارسوق کنوانسیون حقوق کودک
اولین دوره کارسوق کنوانسیون حقوق کودک