کودکان از جمله افرادی هستند که سالیانه در معرض خطر سوانح رانندگی قرار می گیرند و نیاز است که آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ ایمنی شان ببینند. چگونگی آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان در زیر آمده است.

عدم تکامل توانایی های کودکان که باعث آسیب پذیر آنها می شود به قرار زیر است:

کودکان نیاز فطری به حرکت، دویدن و پریدن دارند و این مساله آنها را به عبارین پیاده آسیب پذیری تبدیل می کند.و این حرکات غریزی و فطری، خطر بالقوه تصادف را در ترافیـک بـرای آنها افزایش می دهد.ترس ناگهانی و وحشت حتی هنگامی که کودکان به اطراف خود توجه می کنند اغلب قادر نیـستند نـسبت بـه آن رفتـار مناسبی داشته باشند،

آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان
آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان

زیرا مسائل ترافیک به قدری پیچیده و حساس اسـت کـه امکـان دارد کودکان ترسیده و وحشت زده عمل کنند.بزرگسالان به سهولت میدان دید نزدیک را به دور تغییر دهند، در حالیکه پیاژه معتقد است که توانایی تفسیر کامل مغز از آنچه چشم دریافت میکند، یکی از موضوعات بلوغ اسـت کـه تـا قبل از سن ۱۶ سالگی صورت نمیگیرد.

اغلب کودکان متوجه مشکل دید راننده به علت کوتاهی قدشان نیستند خـصوصا هنگـام خروج از پشت ماشـینی که پـارک شـده.عکس العمل به محرک های دیداری و شنیداری در کودکان ضعیف تر از بزرگسالان است.

آموزش هایی که باعث ایمنی کودکان در برابر سوانح رانندگی می شوند می تواند در موارد زیر خلاصه شود:

کمربند ایمنی: آموزش استفاده از کمربند ایمنی هنگام نشستن در ماشین از اهمیت زیادی برخوردار است و مشاهده رعایت آن توسط والدین نیز بر آموزش بهتر تاثیر می گذارد.ایست قبـل از ورود بـه خیابـان: کودکان باید این مساله را درک کنند که نمی توانند بدون مشاهده دو طرف خیابان به آن وارد شوند و امکان آسیب دیدن آنها با این رفتار زیاد است.

اسـتفاده از پـل هـوایی : استفاده از پل عابرپیاده در مکانهایی که امکان این عبور وجود داردضروری است و باید به کودکان تذکر داده شود که به هیچ وجه در جاهایی که پل عابر پیاده وجود دارد از عرض خیابان عبور نکنند.

عبـور از محل خطهای کشی عابر پیاده: معنی خط کشی محل عبور عابر پیاده را برای کودکان توضیح دهید و از آنها بخواهید هنگامی که می خواهند از عرض خیابان عبود کنند حتما از روی خط کشی ردشوند.

تشریح نحوه بیرون آمدن از پشت ماشـین پـارک شـده کنـار خیابـان: یکی از خطراتی که همواره کودکان را در پیاده رو ها تهدید می کند ماشین هایی هستند که در حال بیرون آمدن از پارکینگ هستنو کودکان باید درک درستی از دید راننده داشته باشند و متوجه باشند که ممکن است به خاطر کوتاهی قدشان در آیینه راننده دیده نشوند و آسیب ببینند.

توضیح معنی تابلوهـای راهنمـایی و رانندگی: یادگیری مفاهیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی می تواند برای جلوگیری از آسیب دیدن کودکان موثر باشد.

برای آموزش بهتر به کودکان و نهادینه شدن مفاهیم راهنمایی و رانندگی می توان از روش های زیر استفاده کرد:

بازی و نمایش در محیط شبیه سازی شده:

اگر ساعاتی در مدارس صرف آموزش مفاهیم و قوانین راهنمایی و رانندگی شود می تواند برای کودکان جذاب باشد و باعث یادگیری بهتر کنار همسالان گردد.

استفاده از هنر نقاشی:

نمایشگاهها و مسابقاتنقاشی با موضوع قوانین راهنمایی و رانندگی میتوانددریادگیری بهتر کودکان موثر باشد.

استفاده از علایم در مدرسه:

تابلوهای راهنمایی و رانندگی را می توان بانصب درراهروها و کلاسهای مدرسه درذهن کودکان جای داد.

بازی های کامپیوتری و انیمشن:

استفاده ازبازی های کامپیوتری و انمیشن با موضوع راهنمایی و رانندگی برای کودکان جذاب استو آنها به خوبی مفاهیم را از شخصیت های دوست داشتنی بازی ها و انیمیشن ها فرا می گیرند.والدین و مربیان می توانند با آموزش مفاهیم راهنمایی و رانندگی به کودکان آنها را در کودکی ایمن از خطرات نگه دارند و در ضمن برای آینده شهروندانی آگاه و آموزش دیده و رانندگانی قانون مند تربیت کنند.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید