هفته اول و دوم بارداری

هفته اول و دوم بارداری

بارداری > هفته به هفته هفته اول و دوم بارداری بچه ی شما هنوز وارد مرحله ی بارداری نشده!   خیلی کوچک! خیلی کوچک! ۴۰ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته...
هفته سوم بارداری

هفته سوم بارداری

بارداری > هفته به هفته هفته سوم بارداری بچه ی شما کوچکتر از یک دانه ی خشخاش است!   خیلی کوچک! خیلی کوچک! ۳۷ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سوم...
هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری

بارداری > هفته به هفته هفته چهارم بارداری در هفته چهارم بارداری بچه ی شما حالا هم اندازه ی یک دانه ی خشخاش است!   خیلی کوچک! خیلی کوچک! ۳۶ هفته...
هفته چهاردهم بارداری

هفته چهاردهم بارداری

بارداری > هفته به هفته هفته چهاردهم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک لیمو سنگی است   حدودا ۷.۶ سانتیمتر طول، ۴۳ گرم وزن! حدودا ۷.۶ سانتیمتر...
هفته پانزدهم بارداری

هفته پانزدهم بارداری

بارداری > هفته به هفته هفته پانزدهم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک پرتقال است   حدودا ۱۱ سانتیمتر طول، ۸۵ گرم وزن! حدودا ۱۱ سانتیمتر طول،...
هفته شانزدهم بارداری

هفته شانزدهم بارداری

بارداری > هفته به هفته هفته شانزدهم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک آووکادو است   حدودا ۱۲ سانتیمتر طول، ۰.۱۱ کیلوگرم وزن! حدودا ۱۲ سانتیمتر طول،...
هفته بیست و هشتم بارداری

هفته بیست و هشتم بارداری

بارداری > هفته به هفته هفته بیست و هشتم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک گل کلم است   حدودا ۴۱ سانتیمتر، ۱.۱ کیلوگرم وزن! حدودا ۴۱...
هفته بیست و نهم بارداری

هفته بیست و نهم بارداری

بارداری > هفته به هفته هفته بیست و نهم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک کلم کوچک است   حدودا ۴۳ سانتیمتر طول، ۱.۳ کیلوگرم وزن! حدودا...
هفته سی ام بارداری

هفته سی ام بارداری

بارداری > هفته به هفته هفته سی ام بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک کدو است   حدودا ۴۳ سانتی متر طول، ۱.۴ کیلوگرم وزن! حدودا ۴۳...