کارتون Engeneer - om nomvideo
یکی از مجموعه انیمیشن های سری انگری بردز، کارتون Piggy Tales است که این بار به جای پرنده های خشمگین، بر روی زندگی خوک های بد تمرکز کرده است. با یکی دیگر از قسمت های این کارتون (Engeneer) همراه سرسره باشید.
کارتون Step 1 - piggy talesvideo
یکی از مجموعه انیمیشن های سری انگری بردز، کارتون Piggy Tales است که این بار به جای پرنده های خشمگین، بر روی زندگی خوک های بد تمرکز کرده است. با یکی دیگر از قسمت های این کارتون (Step 1) همراه سرسره باشید. قسمت های منتخب کارتون Piggy Tales را اینجا ببینید
کارتون Actor - Om Nomvideo
اوم نوم یک موجود گرد کوچک سبز رنگ با چشمانی بسیار درشت است. او عاشق انواع آبنبات، شکلات، شیرینی و کیک است و در پی به دست آوردن یک آبنبات رنگی، در هر قسمت ماجراهای جدیدی را دنبال می‌کند. قسمت Actor کارتون اوم نوم را در این ویدئو ببینید.  ...
کارتون Pile Up - piggy talesvideo
یکی از مجموعه انیمیشن های سری انگری بردز، کارتون Piggy Tales است که این بار به جای پرنده های خشمگین، بر روی زندگی خوک های بد تمرکز کرده است. با یکی دیگر از قسمت های این کارتون (Pile Up) همراه سرسره باشید. قسمت های منتخب کارتون Piggy Tales را اینجا ببینید
کارتون Detective - Om Nomvideo
اوم نوم یک موجود گرد کوچک سبز رنگ با چشمانی بسیار درشت است. او عاشق انواع آبنبات، شکلات، شیرینی و کیک است و در پی به دست آوردن یک آبنبات رنگی، در هر قسمت ماجراهای جدیدی را دنبال می کند. قسمت Detective کارتون اوم نوم را در این ویدئو...
کارتون Screw Up - piggy talesvideo
یکی از مجموعه انیمیشن های سری انگری بردز، کارتون Piggy Tales است که این بار به جای پرنده های خشمگین، بر روی زندگی خوک های بد تمرکز کرده است. با یکی دیگر از قسمت های این کارتون (Screw Up) همراه سرسره باشید. قسمت های منتخب کارتون Piggy Tales را اینجا ببینید
کارتون Waiter - Om Nomvideo
اوم نوم یک موجود گرد کوچک سبز رنگ با چشمانی بسیار درشت است. او عاشق انواع آبنبات، شکلات، شیرینی و کیک است و در پی به دست آوردن یک آبنبات رنگی، در هر قسمت ماجراهای جدیدی را دنبال می‌کند. قسمت Waiter کارتون اوم نوم را در این ویدئو ببینید.  ...
کارتون Farmer - Om Nomvideo
اوم نوم یک موجود گرد کوچک سبز رنگ با چشمانی بسیار درشت است. او عاشق انواع آبنبات، شکلات، شیرینی و کیک است و در پی به دست آوردن یک آبنبات رنگی، در هر قسمت ماجراهای جدیدی را دنبال می کند. قسمت Farmer کارتون اوم نوم را در این ویدئو...
کارتون Nailed It - piggy talesvideo
یکی از مجموعه انیمیشن های سری انگری بردز، کارتون Piggy Tales است که این بار به جای پرنده های خشمگین، بر روی زندگی خوک های بد تمرکز کرده است. با یکی دیگر از قسمت های این کارتون (Nailed It) همراه سرسره باشید.
کارتون Final Curtain - piggy talesvideo
یکی از مجموعه انیمیشن های سری انگری بردز، کارتون Piggy Tales است که این بار به جای پرنده های خشمگین، بر روی زندگی خوک های بد تمرکز کرده است. با یکی دیگر از قسمت های این کارتون (Final Curtain) همراه سرسره باشید. قسمت های منتخب کارتون Piggy Tales را اینجا ببینید