تغییرات دوران بلوغ دختران قسمت ۱: دختر نوجوان شما در کمبود شدید هورمون قرار دارد، بطوریکه ممکن است بسیار حساس و دمدمی مزاج شود. درحالیکه ممکن است این صفات اخلاقی برای یک عمر زندگی خوشایند نباشند، مطابق با گفته سلامت کودکان شما میتوانید خاطر جمع باشید که این صفات فقط فرایند بدن او...