هفته سی و هشتم بارداری

هفته سی و هشتم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک هندوانه است حدودا ۵۵ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم وزن!حدودا ۵۵ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم...

هفته سی و هفتم بارداری

هفته سی و هفتم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک هندوانه است حدودا ۵۳ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم وزن! ۳ هفته باقی ماندهبچه شما در...

هفته سی و ششم بارداری

هفته سی و ششم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک طالبی خیلی بزرگ است حدودا ۵۲ سانتیمتر طول، ۲.۷ کیلوگرم وزن ۴ هفته باقی مانده! دوست...

هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک خربزه است ۵۱ سانتیمتر طول، ۲.۵ کیلوگرم وزن! ۵ هفته باقی ماندهبچه شما در هفته...

هفته سی و چهارم بارداری

هفته سی و چهارم بارداریبچه ی شما هنوز اندازه یک آناناس است حدودا ۵۰ سانتی متر طول، ۲.۲ کیلوگرم وزن! ۶ هفته باقی ماندهبچه شما در...

هفته سی و سوم بارداری

هفته سی و سوم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک طالبی شیرین است حدودا ۴۸ سانتیمتر، ۲ کیلوگرم وزن!  ۷  هفته باقی ماندهبچه شما در...

هفته سی و دوم بارداری

هفته سی و دوم بچه ی شما به اندازه ی یک کاهو است حدودا ۴۸ سانتیمتر طول، ۱.۸ کیلوگرم وزن! ۸  هفته باقی ماندهبچه شما در هفته...

هفته سی و یکم بارداری

هفته سی و یکم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک نارگیل است حدودا ۴۶ سانتیمتر طول، ۱.۵ کیلوگرم وزن!  ۹ هفته باقی ماندهبچه شما در...

هفته سی ام بارداری

هفته سی ام بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک کدو است. حدودا ۴۳ سانتی متر طول، ۱.۴ کیلوگرم وزن!  ۱۰ هفته باقی ماندهبچه شما در...

هفته بیست و نهم بارداری

هفته بیست و نهم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک گل کلم بزرگ است حدودا ۴۳ سانتیمتر طول، ۱.۳ کیلوگرم وزن! ۱۱ هفته باقی ماندهبچه...