تعیین جنسیت از طریق ضربان قلب جنین
یکی دیگر از باورهای زنان قدیمی در مورد تعیین جنسیت نوزاد، استفاده از تعداد ضربان قلب برای پیشگویی جنسیت نوزاد است. چه کسی می داند که این باور چه قدر قدیمی است اما مشخص است که مربوط به زمان های خیلی دور است. این نظریه می گوید که اگر ضربان قلب...