قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ی دوستی

در باغی زیبا و بزرگ، یک گربه پشمالوی تنها زندگی می کرد که همیشه با حسرت به گنجشکهایی که روی درخت با هم بازی می کردند نگاه می کرد. یکبار سعی کرد به پرندگان نزدیک شود و با آنها بازی کند ولی پرنده ها پرواز کردند و رفتند. پیش خودش گفت: کاش من هم بال داشتم و می توانستم پرواز کنم و در آسمان با آنها بازی کنم. دیگر از آن روز به بعد، تنها آرزوی گربه پشمالو پرواز کردن بود.

آرزوی گربه پشمالوی تنها را فرشته ای کوچک شنید. شب به کنار گربه آمد و با عصای جادوئی خود به شانه های گربه زد. صبح که گربه کوچولو از خواب بیدار شد احساس کرد چیزی روی شانه هایش سنگینی می کند .وقتی دو بال قشنگ در دو طرف بدنش دید خیلی تعجب کرد ولی خوشحال شد خواست پرواز کند ولی بلد نبود. از آن روز به بعد گربه پشمالو روزهای زیادی تمرین کرد تا پرواز کردن را یاد گرفت البته خیلی هم زمین خورد.

دوستی
دوست

روزی که حسابی پرواز کردن را یاد گرفته بود ،‌در آسمان چرخی زد و روی درختی کنار پرنده ها نشست وقتی پرنده ها متوجه این تازه وارد شدند ، از وحشت جیغ کشیدند و بر سر گربه ریختند و تا آنجا که می توانستند به او نوک زدند . گربه که جا خورده بود و فکر چنین روزی را نمی کرد از بالای درخت محکم به زمین خورد. یکی از بالهایش در اثر این افتادن شکسته بود و خیلی درد می کرد

شب شده بود ولی گربه پشمالوی تنها از درد خوابش نمی برد و مرتب ناله می کرد. فرشته کوچولو دیگر طاقت نیاورد، خودش را به گربه رساند. فرشته به او گفت: آخه عزیز دلم هر کسی باید همانطور که خلق شده، زندگی کند. معلوم است که این پرنده ها از دیدن تو وحشت می کنند و به تو آزار می رسانند. پرواز کردن کار گربه نیست. تو باید بگردی و دوستانی روی زمین برای خودت پیدا کنی.

بعد با عصای خود به بال گربه پشمالو زد و رفت صبح که گربه پشمالو از خواب بیدار شد دیگر از بالها خبری نبود. اما ناراحت نشد.
یاد حرف فرشته کوچک افتاد. به راه افتاد تا دوستی مناسب برای خود پیدا کند. به انتهای باغ رسید. خانه قشنگی در آن گوشه باغ قرار داشت. خودش را به خانه رساند و کنار پنجره نشست.

در اتاق دختر کوچکی وقتی صدای میو میوی گربه را شنید، با خوشحالی کنار پنجره آمد . دختر کوچولو گربه را بغل کرد و گفت: گربه پشمالو دلت می خواد پیش من بمانی. من هم مثل تو تنها هستم و هم بازی ندارم. اگر پیشم بمانی هر روز شیر خوشمزه بهت می دم.
گربه پشمالو که از دوستی با این دختر مهربان خوشحال بود میو میوی کرد و خودش را به دخترک چسباند.

اینم بخون، جالبه! قصه ملکه گل ها

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید