خانه فرهنگ امیرکبیر برگزار می کند: کارگاه مهارت زندگی ویژه دختران

کارگاه مهارت زندگی
گروه سنی ۱۶-۱۲ سال

مدرس: خانم دکتر صالحی

مکان: خانه فرهنگ امیرکبیر

نشانی: میدان المپیک، بلوار امیرکبیر، بلوار کاج، شهید زین علی، سروستان نهم،

شماره تماس : ۱۳-۴۴۷۵۲۲۱۱

کجا محدودیت, تا چه حد آزادی؟

سه مشکل مهم و حاد یک نوجوان در خانه

سه مشکل مهم و حاد یک نوجوان در جامعه

انواع قصور و نارسایی از طرف والدین برای نوجوان در خانه و پیامدهای آن

انواع قصور و نارسایی از طرف مسئولین دولتی برای نوجوانان در جامعه و پیامدهای آن

نیازهای یک نوجوان در خانواده

نیازهای بک نوجوان در جامعه

انتظارات و محدودیتهای نوجوان در خانواده

انتظارات و محدودیتهای نوجوان در جامعه

تاثیر رضایتهای آنی در زندگی نوجوان و خانواده او

ویژگیهای بارز یک نوجوان سازگار و منعطف و نقش آن در سعادت او

چگونگی کاهش رفتارهای نامطلوب و نابهنجار در نوجوان و چگونگی ایجاد تغییر رفتار در او

بارزترین کوششها و فعالیتهای یک نوجوان در زندگی

آیا خانه و مدرسه بعنوان یک پل سازنده در زندگی نوجوان و یا…؟

مهمترین علل بدرفتاری و با نابهنجاری نوجوان در خانه و جامعه

مهمترین عامل در پرورش نوجوانی با سلامت روان, سازگار, بهنجار و سعادتمند و

نقش خانواده و جامعه در ایجاد آن

اثرات و نفوذ خانواده بر شخصیت نوجوان

نقش خود نوجوان, خانواده و جامعه در مواجهه با ناکامی نوجوانان و چگونگی کنترل آن ناکامی

نقش پایبندی به اصول اخلاقی نوجوان و خانواده او در پرورش و ایجاد سازگاری و پیشگیری از نابهنجاری و یا بزهکاری

سه راهکار و یا اقدام اساسی در جهت پیشگیری از نابه هنجاری و بزهکاری در نوجوانان

سه عامل مهم ایجاد و گسترش نابه هنجاری و بزهکاری در نوجوان

سه مشخصه مهم محیط امن در خانه, مدرسه و جامعه برای نوجوان

انگیزه و حس یک نوجوان برای کنجکاوی در فضای مجازی و آزمودن نقش ها/ فرصت ها

[mappress mapid=”۱۹۵″]