ما اغلب داستان هایی را به دانش آموزان میدهیم تا بخوانند. اما آیا به آنها داستان می گوییم؟ این مقاله به فواید داستان گویی و توصیه هایی در مورد مهارت های عملکردی می پردازد. فواید داستان گویی در کلاس درس داستان گویی چه چیزی را پیشنهاد می دهد؟ کودکان به داستان عشق ذاتی دارند. داستان ها جادو و حس تعجب را ایجاد می کنند. داستان به ما در مورد زندگی، در مورد خودمان و در مورد دیگران آموزش می دهد.

داستان گفتن یک راه منحصر به فرد برای دانش آموزان است برای درک، احترام و قدردانی از دیگر فرهنگ ها. و می تواند نگرشی مثبت نسبت به افراد مختلف از سرزمین های مختلف، نژادها و مذاهب را ایجاد کند. داستان گویی و ارتباط فرهنگ ها روش هایی وجود دارد که در آن قصه گویی می تواند درک و ارتباط بین فرهنگ ها را افزایش دهد.

فواید داستان گویی در کلاس درس
فواید داستان گویی در کلاس درس

از فواید داستان گویی این است که به کودکان اجازه می دهند ریشه های فرهنگی خود را کشف کنند. به کودکان اجازه می دهند فرهنگ های گوناگون را تجربه کنند. کودکان را قادر می سازد با افراد نا آشنا، مکان ها و موقعیت ها همدردی کنند. آگاهی به سنت ها و ارزش های مختلف را ارائه می دهند. به کودکان کمک میکند تا بدانند که چگونه معرفت و بینش برای همه مردم و همه فرهنگ ها مشترک است. بینش را به تجربیات زندگی جهانی ارائه میدهد. به کودکان اجازه میدهد تا ایده های جدید ارائه کنند. تفاوت ها و مشترکات فرهنگ ها را در سراسر جهان نشان می دهد.

مزایای دیگر استفاده از داستان سرایی در کلاس درس داستان… حس رفاه وآرامش را بیشتر میکند. تمایل کودکان به برقراری ارتباط با افکار و احساساتشان را افزایش میدهد. مشارکت فعال را تشویق میکند. مهارت های کلامی را افزایش میدهد. خلاقیت و تخیل را به کار میگیرد. همکاری بین دانش آموزان را تشویق میکند. مهارت شنوایی را افزایش می دهد.

مشترکات فرهنگ ها در سراسر جهان داستان ها حقیقت جهانی را نشان می دهند. ما از طریق داستان ها می بینیم که افراد بسیار متفاوتی از تجربیات زندگی یکسان برخوردار هستند و چگونه طبیعت انسانی میتواند فرهنگ را فراتر ببرد.

تکنیک های عملکردی گفتن داستان می تواند یک مخاطب را جذب کند … یعنی با کمی تکنیک های مناسب و تمرین، یادآوری و بازنویسی طرح، نقشه را به عنوان یک تکنیک حافظه ترسیم کنید. استفاده از اسکلت داستان برای کمک به رویدادهای کلیدی را به یاد داشته باشید. فکر کنید طرح به عنوان یک فیلم یا مجموعه ای از تصاویر متصل است.

فواید داستان گویی در کلاس درس
فواید داستان گویی در کلاس درس

داستان خود را با کلمات خودتان بگویید. نسخه خود را از داستان ایجاد کنید. (بداهه گویی) آن را بارها و بارها بازگو کنید تا آنکه احساس کنید یک داستان است.

مهارت های عملکرد به یاد داشته باشید که: ولوم، اوج و سرعت صدای خود را تغییر دهید  (واضح بیان کنید)
از چهره، بدن و حرکات خود استفاده کنید (اجازه دهید بدن شما صحبت کند)
بگذارید چهره تان داستان بگوید. تمرکز کنید. تماس خود را با مخاطب حفظ کنید. حضوری جذاب را ایجاد کنید. (مخاطب به شما ایمان دارد)
از صدای شخصیت ها استفاده کنید. (صدایتان را عوض کنید) از فضا استفاده کنید و پویا باشید. شیوه و سرعتتان را به یاد داشته باشید. همیشه به یاد داشته باشید روش خود را به عنوان یک راوی هم داشته باشید. از سکوت و مکث برای چشم گیر شدن داستان استفاده کنید.

آخرین حرف: دانش آموزان جوان، انواع مختلفی از تجربه های شخصی، ارزش ها و روش های درک را به اشتراک می گذارند. زبان آنها در کلاس درس، یادگیری ابزار مورد استفاده برای شکل دادن به افکار و احساساتشان است.