شیر آغوز به عنوان نخستین ماده غذایی کودک با پیشگیری از باز جذب ˈبیلی روبینˈ خطر ابتلا به بیماری یرقان را در نوزادان کاهش داده و در موارد ابتلا نیز از شدت این بیماری می کاهد.

کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: شیر آغوز به عنوان نخستین ماده غذایی کودک با پیشگیری از باز جذب ˈبیلی روبینˈ خطر ابتلا به بیماری یرقان را در نوزادان کاهش داده و در موارد ابتلا نیز از شدت این بیماری می کاهد.

شیر آغوز یرقان را در نوزادان کاهش می دهد
شیر آغوز یرقان را در نوزادان کاهش می دهد

ˈکوثر ساداتˈ افزود: شیر ˈآغوزˈ مهمترین و موثرترین مواد مغذی کودک و نخستین واکسن برضد انواع بیماری های عفونی در نوزاد به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه نخستین ماده غذایی (شیر) که شیرخوار دریافت می کند ˈآغوزˈ نام دارد، بیان کرد: ˈآغوزˈ حاوی مواد مغذی فراوان و عواملی است که شیرخوار را برضد بسیاری از عفونت ها محافظت می کند.

کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد اظهار داشت: به دلیل وجود فاکتورهای رشد در شیر ˈآغوزˈ عملکرد موثر روده نوزاد تکامل یافته و میزان نفوذ میکروارگانیزم ها و آلرژن ها به بدن نوزاد کاهش می باید.

سادات با بیان اینکه شیر ˈآغوزˈ (کلستروم) به عنوان نخستین واکسن نوزاد در مقابل بیماری های عفونی عمل می کند، عنوان کرد: آغوز احتمال ابتلای شیرخوار به بسیاری از عفونت ها مانند عفونت های گوش میانی، تنفسی و گوارشی را کاهش می دهد.

وی ابراز داشت: در صورت ابتلای کودک به بیماری شدت و احتمال مرگ ناشی از آن در شیرخواری که از شیر مادر تغذیه می کند به مراتب کمتر از سایر شیرخواران است.

شیر ˈآغوزˈ در سه تا چهار روز اول پس از تولد نوزاد از سینه مادر ترشح شده و سپس به تدریج در یک دوره ۱۰ تا ۱۵ روزه به شیر رسیده تبدیل می شود و در طول این دوره ضمن افزایش حجم شیر ترکیبات آن نیز به طور نامحسوس تغییر می کند.