مهد کودک لوح سفید برای والدین سمینار تربیت جنسی کودک برگزار می کند.

این سمینار برای یک شنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۱۶ تا ۱۷:۱۵ در نظر گرفته شده است.

زمان: یکشنبه ۱۰ دی ماه، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۱۵

مدرس: سرکار خانم فائزه دشتی (کارشناس ارشد روانشناسی کودک)

برای گرفتن اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ی ۲۲۳۸۶۵۹۴ تماس بگیرید.

سمینار تربیت جنسی کودک در مهد کودک لوح سفید
سمینار تربیت جنسی کودک در مهد کودک لوح سفید

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…