در این مقاله می خواهم به شما یاد بدهم که چگونه یک اوریگامی کلاغ برای خود درست کنید. چیزی که این اوریگامی را خیلی جالب می کند ایستادنش است. برای ساخت این اوریگامی زیبا تنها چیزی که لازم دارید یک کاغذ مربع است.

گام اول

۱- اگر کاغذتان دو رو است با طرف آن شروع کنید. با این حال برای این اوریگامی بهتر است از کاغذی استفاده کنید که یک رنگ داشته باشد.

۲- کاغذ خود را از چپ و راست به دو قسمت تا کنید. سپس تایی که کردید را باز کنید. سپس از بالا به پایین نیز تا کنید و دوباره تا را باز کنید.

ورق را به طرف دیگر برگردانید.

۳- برگه را به صورت مورب به دو سمت تا کنید. روی صفحه یک ضربدر درست می شود.

گام دوم

۴- برگه خود را به سمت دیپر برگردانید.

۵- دو گوشه چپ و راست را به مرکز بیاورید .

۶- نوک بالایی کاغذ به پایین می آید.

۷- تصویر آخر چیزی است که حالا دارید. به این می گویند یک مربع پایه اوریگامی .

گام سوم

می خواهیم با این مربع پایه اوریگامی یک پایه ساخت اوریگامی پرنده درست کنید.

۸- لبه های چپ و راست پایینی را همانطور که نشان داده شده به طرف چین مرکزی تا کنید.

۹- نوک کاغذ را از بالا به طرف پایین تا کنید.

۱۰- تای دو سمت را باز کنید. این چیزی است که حالا دارید.

۱۱-  حالا پین های چپ و راستی که درست کرده بودید را باید برگردانید.

۱۲- قسمت پایین را باز کنید و تاهایی که کردید را برگردانید، قسمت پایینی را به طرف بالا بیاورید.

قسمت چهارم

۱۳- نتیجه این می شود.

۱۴- همین کار را برای پشت برگه نیز انجام دهید. این پایه کامل یک اوریگامی پرنده است.

۱۵- مانند تصویر دو قسمت پایین را به صورت موازی به طرف بالا تا می کنید. با این کار پاهای پرنده را شکل می دهید.

۱۶- پاهایی که درست کردید را به طرف پایین و خارج دو سمت تا می کنید.

گام پنجم

۱۷- تایی که در گام قبل زدید را باز کنید و به طرف داخل دوباره تا کنید.

۱۸- نتیجه این می شود

۱۹- قسمت بالایی پا را به طرف پایین تا کنید

۲۰- چند گام آخری را روی پای دیگر تکرار کنید

گام ششم

۲۱- قسمت بالایی را به سمت پایین تا کنید

۲۲- مدل را از چپ به راست برگردانید

۲۳- مدل را از وسط تا کنید، نتیجه این می شود

۲۴- سر را با زاویه ای خو ب تا کنید

۲۵- سپس تا را باز کنید و این بار برعکس و به طرف داخل تا بزنید ( تا سر شکل بگیرد )

حالا دیگر اوریگامی کلاغی که درست کردید به پایان رسیده. می توانید مدل اوریگامی خود در هر لبه ای که دوست دارید قرار دهید.