تصویرهای آرامش بخشی از کتاب کلیدهای تخلیه ی هیجانی در کودکان است که به نویسندگی دکتر سپیده خلیلی و از انتشارات صابرین می باشد.

تصویرهای آرامش تکنیکی برای کنترل هوش هیجانی
تصویرهای آرامش تکنیکی برای کنترل هوش هیجانی

با هم بخش اول این کتاب را می خوانیم:

هنگامی که فرد تجربه ای را به طور دقیق برای دیگری توصیف می کند، شنونده را با تجربه ای که تاکنون با آن روبرو نشده درگیر می کند.

این تمرین فرد را به مکان هایی که تاکنون از نزدیک مشاهده نکرده است، می برد و با تصویر روشن و آشکاری از سکون و آرامش، به فرد اطمینان می دهد که او نیز می تواند به آرامش برسد.

این تمرین برای افرادی که یک تصویر خوب و کاملا شخصی را به یاد می آورند یک روش خوب تخلیه ی هیجانی است.

هرجا که کاهش هیجان برای فرد مهم باشد، او تصویر آرامش شخصی خود را به راحتی مجسم می کند، تصویری که فقط خاص آن فرد است.

شکل دهی تصویرهای آرامش

  • در یک گروه می توان تصویرهای آرامش را آزادانه یا کاملا واقعی توصیف کرد برای مثال مربی صحنه ای در ساحل دریا، کوه یا دشت را توصیف می کند. آنگاه با تمرکز بر روی یکی از این تصاویر بر همه ی تاثیرات حسی آن مانند آرامش و نیرو تاکید می کند.
  • تصاویر ذهنی می توانند به صورت فردی نیز شکل بگیرند. در اینجا هر کس به تنهایی یک  تصویر آرامش را در ذهن خود مجسم می کند.

اما باید توجه داشته باشد توقف بر روی یک تصویر، جهت تاثیرگذاری حسی و تجربه احساساتی چون آرامش و نیرو بسیار اهمیت دارد.

  • ممکن است تصویر آرامش بر اساس یک خاطره ی واقعی شکل بگیرد. در این هنگام بهتر است بخش های ناخوشایند یا آزار دهنده ی موجود در خاطره را حذف نمود و بر قسمت های آرام، بدون هیجان و نیرودهنده آن بیشتر تاکیید کرد یا با تصویری درونی صحنه خیالی مطلوبی ساخت.
  • در اینجا قواعد تخلیه ی هیجانی مانند درک آرامش، سنگینی، گرما و دقت در تنفس را نیز می توان در صورت تمایل به کار برد.

قسمت هایی از کتاب کلیدهای تخلیه هیجانی در کودکان

نویسنده :دکتر سپیده خلیلی

موسسه انتشارات صابرین