بیست و ششمین مجمع عمومی سالانه انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان برگزار ‌شد و اعضای هیات مدیره جدید انجمن برای سه سال آینده انتخاب شدند.

هیات مدیره جدید انجمن ناشران کودک انتخاب شدند
بیست و ششمین مجمع عمومی سالانه انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان با حضور اعضای این انجمن عصر سه‌شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۶ در محل این انجمن برگزار و با حضور ۴۱ نفر از اعضای این انجمن رسمیت یافت.

بر این اساس نادر قدیانی؛ مدیر انتشارات قدیانی، محمد مجری سازان طوسی؛ مدیر انتشارات سازوکار، رضا هاشمی‌نژاد؛ مدیر نشر افق؛ کاظم طلایی؛ مدیر نشر طلایی و فرهاد تیمورزاده؛ مدیر انتشارات تیمورزاده به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک به مدت سه سال انتخاب شدند.

همچنین حمیدرضا سیدناصری؛ مدیر انتشارات ذکر به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و نیز محسن طائب؛ مدیر انتشارات پیدایش به عنوان بازرس قانونی و قدرت‌الله نیکبخت؛ مدیر نشر قو به عنوان بازرس علی البدل انجمن به مدت سه سال انتخاب شدند.

در جریان انتخابات بازرس شرکت تعاونی خدماتی اعضای انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک نیز محمدرضا رحیم‌نیا؛ مدیر انتشارات خانه آفتاب به عنوان بازرس قانونی شرکت تعاونی خدماتی اعضای انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک، به مدت یکسال انتخاب شد.

پیش از این نادر قدیانی؛ مدیر انتشارات قدیانی، محمد مجری سازان طوسی؛ مدیر انتشارات سازوکار، رضا هاشمی‌نژاد؛ مدیر نشر افق؛ کاظم طلایی؛ مدیر نشر طلایی و فرهاد تیمورزاده؛ مدیر انتشارات تیمورزاده اعضای اصلی هیات مدیره و محسن طائب بازرس قانونی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک در طول دوسال گذشته بودند.

انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان از معدود تشکل‌های فرهنگی غیرانتفاعی و غیردولتی در حوزه نشر کتاب کودک و نوجوان است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی پا به عرصه فعالیت گذاشت.