انجمن علمی دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران با همکاری معاونت پژوهشی برنامه ای با موضوعات کودک و رسانه، خوانش کودکان از رسانه، عملکرد رسانه ها در قبال کودکان را با عنوان “دنیای اول کودکان دنیای رسانه ها” برگزار می کند.

دکتر اعظم راودراد استاد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی مجری-کارشناس برنامه است.

زمان: ۱۶ مهرماه، ساعت ۱۱:۳۰

مکان: سالن شهید مطهری

دنیای اول کودکان دنیای رسانه ها
دنیای اول کودکان دنیای رسانه ها

[irp posts=”11612″ name=”شهر بریز و بپاش کودک”]

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید