درباره کتاب ویس و رامین :فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستان سرای قرن پنجم هجری داستان ویس و رامین را به نظم درآورده است. این داستان در زمان اشکانیان داستانی مشهور بوده است و امروز هم بعد از گذشتن سالیان, هنوز داستانی شیرین و خواندنی ست. ویس و رامین پیش یک دایه بزرگ می شوند و بعد از سال ها دوری و ماجراهای عجیب و پیچیده ای که اتفاق می افتد بهم می رسند و ازدواج می کنند.

پیرمرد راوی به عنوان بزرگ تر و ریش سپید محله تمام ماجرا را به سوی طنزی شیرین و گیرا پیش می برد که فضای داستان را صمیمی تر کرده و مخاطب را بیشتر درگیر می کند. حکایت کهن و لحن امروزی داستان, از عشق ویس و رامین به راستی عشقی فراموش نشدنی در ذهن مخاطبش می سازد.

مشخصات کتاب ویس و رامین

معرفی کتاب ویس و رامین
معرفی کتاب ویس و رامین

نویسنده: پیام ابراهیمی

ناشر: هوپا

سال نشر: ۱۳۹۴

گروه سنی: ۱۳ و ۱۴ سال به بالا

 

 

گزیده کتاب ویس و رامین: رامین روی صندلی راحتی لم داده بود. چهره اش ژولیده و درهم بود. موهایش توی صورتش ریخته بود و ریش های دوماه اصلاح نکرده اش گردنش را پوشانده بود. کنار او و روی صندلی دیگری دختری زیبا با دسته گلی در دست نشسته بود و به روبه رو خیره شده بود, جایی که مردی ریش سپید با تکیه بر عصا به سختی خود را سرپا نگه می داشت و در حالی که چشم هایش سویی نداشت سعی کرد دو حجم بزرگ روبه رویش را از هم تمیز دهد. نگاهی به رامین انداخت و با صدایی لرزان که انگار از ته چاه می آمد شروع کرد به صحبت: «خانم گل خانم… این وسط حرف تو حرف شد, آخر نگفتید باباجان من وکیل هستم یا نه؟»