“چرخ چرخ عباسی ” کارگاه نجاری در پنجشنبه ۳۱ فروردین، ساعت ۱۱ الی ۱۲ برگزار می کند.

هدف برگزاری این کارگاه یادگیری کودکان با مفاهیم ریاضی، چون اندازه گیری، وزن، فشار… و آشنایی با نام و کاربرد ابزار مختلف و همچنین آموختن مهارتهای فنی مختلف است.

به هدف های پرورشی از جمله مارد زیر می توان اشاره کرد.

  • هماهنگی بین دست و چشم.
  • تقویت ماهیچه های بزرگ و کوچک دست.
  • تقویت تفکر خلاقه و راه حل جویی.
  • کار مشارکتی و تیم ورک.
  • احساس توانمندی و خودباوری.
  • تخلیه ی احساسات منفی از راهی درست و سازنده.

زمان: پنجشنبه ۳۱ فروردین، ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: میدان فاطمی

چرخ چرخ عباسی  کارگاه نجاری برگزار می کند
چرخ چرخ عباسی کارگاه نجاری برگزار می کند