موسسه ذهن خلاق کارگاه نان و شیرینی پزی برگزار می کند. این کارگاه سه شنبه ۲۵ مهرماه و چهارشنبه ۲۶ مهر ماه دایر می شود.

زمان: سه شنبه ۲۵ مهرماه ۹۶

ساعت اول: ۴-۳

ساعت دوم: ۶-۵

ساعت سوم: ۸-۷

چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۹۶

ساعت اول: ۴-۳

ساعت دوم: ۶-۵

ساعت سوم: ۸-۷

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۷۵۱۰۸۸ تماس بگیرید.

کارگاه نان و شیرینی در ذهن خلاق
کارگاه نان و شیرینی در ذهن خلاق