مهد کودک لوح سفید برای مادران سمیناری با عنوان مادر کافی برگزار می کند. مجموعه سمینار مادر کافی؛ وظیفه مادر خوب این است که فرزندی پرورش بدهد که “برود” نه اینکه “بماند”. اگر “بماند” یا نتواند “برود” مادر وظیفه اش را درست انجام نداده. مادر خوب، مادر کافی است، مادری است که به اندازه کافی کنار فرزندش باشد.

زمان: سه شنبه ۷ آذرماه ۹۶، ساعت ۱۶تا۱۷:۳۰

جهت هماهنگی و رزرو تماس با شماره های ۲۲۳۸۶۵۹۴ و ۲۲۳۸۶۵۹۸ بگیرید.

سمینار مادر کافی در مهد کودک لوح سفید
سمینار مادر کافی در مهد کودک لوح سفید