رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس گفت: طبق قانون والدین می‌توانند در امور مالی مدرسه مشارکت کنند اما ۳ شرط دارد.

محمدرضا ولی‌زاده رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس در نشست خبری با رسانه‌ها اظهار داشت: دغدغه‌ انجمن اولیا و مربیان تصورات سنتی نسبت به کارکرد وعملکرد واقعی انجمن است.

سه شرط برای دریافت کمک مالی مدارس از خانواده‌ها
سه شرط برای دریافت کمک مالی مدارس از خانواده‌ها

وی افزود: انجمن اولیا و مربیان ۱۴ وظیفه دارد. پنج بار در این وظایف، لفظ برنامه‌ریزی، هفت بار مفهوم مشارکت و دو بار لفظ نظارت به کار رفته و منظور این است که والدین در برنامه‌ریزی، مشارکت و نظارت دیده می‌شوند.

ولی‌زاده گفت: هفته پیوند زمانی است که ما می‌خواهیم جایگاه انجمن اولیا و مربیان را در مدرسه بیان کنیم چرا که برخی والدین فکر می‌کنند که در تربیت فرزندان‌شان تا پشت درِ مدرسه موظفند و در داخل مدرسه نقشی ندارند.

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس ادامه داد: هر جا که انجمن اولیا و مربیان در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت دارد، تصمیم‌ها واقعی‌تر بوده و اجرا، رهاورد بیشتری داشته است.طبق قانون والدین می‌توانند در امور مالی مدرسه مشارکت کنند اما ۳ شرط دارد اول اینکه خارج از فصل ثبت‌نام باشد، دوم اینکه داوطلبانه باشد و سوم هم در قبال دریافت وجه، رسید رسمی آموزش و پرورش ارائه شود.

ولی‌زاده تصریح کرد: حتی اگر انجمن اولیا و مربیان مدرسه تصویب کرد که پولی از خانواده‌ها برای موضوعی اخذ شود، این تصویب اجباری نیست.