خوش قولی را باید از کودکی و با پرورش درست معنویات دینی در فرد پرورش داد.

اعظم ذوالفقاری روان‌شناس با اشاره به بد قولی در بین افراد گفت: بدقولی دلایل زیادی دارد که یکی از این عوامل از خانواده ناشی می شود، و دیگری در محیط بیرون از خانواده اتفاق می‌افتد، یعنی افراد با دیدن رفتارهای عهدشکنانه دیگران، بدقولی را می‌آموزند.

خوش قولی را از کودکی به فرزندان آموزش بدهید
خوش قولی را از کودکی به فرزندان آموزش بدهید

ذوالفقاری با بیان اینکه افراد بر اساس قول دادن به یکدیگر است که اعتماد دو طرفه را ایجاد می‌کنند گفت: وفا نکردن به عهد موجب بی اعتمادی اطرافیان به شخص می شود که این امر پیامدهای زیانباری را به همراه خواهد داشت.