جشنواره کودکان تشنه‌اند …؛ برنامه‌های هفته‌ی ملی کودک امسال با نگاه به آیین‌های دینی و مذهبی ماه محرم از روز ۱۵ تا ۲۱ مهر در سراسر کشور اجرا می‌شود. روز ۱۵ مهر و در اولین روز این هفته با عنوان «خانواده و مهربانی در زندگی کودک امروز» و ۱۶ مهر روز «باورهای دینی و مسوولیت‌ اجتماعی در زندگی کودک امروز» نام‌گذاری شد.

هم‌چنین شورای برنامه‌ریزی هفته‌ی ملی کودک برای روزهای ۱۷ تا ۲۱ مهر امسال به ترتیب اسامی «میراث فرهنگی و دوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز»، «امنیت و سلامت در زندگی کودک امروز»، «دانش، آگاهی، کتاب و فضای مجازی در زندگی کودک امروز»، «گذشت و فداکاری در زندگی کودک امروز» و «شجاعت و سخاوت در زندگی کودک امروز» را انتخاب کرد.

زمان: ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، ساعت ۹ لغایت ۱۸

مکان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آدرس: خیابان فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری

جشنواره کودکان تشنه‌اند
جشنواره کودکان تشنه‌اند