تور آموزشی کانون جوانه های بانک ملی ایران برای آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم بانکی، شیوه عملکرد بانک ها و عملیات بانکی برگزار شد.

 آموزش سواد بانکی به کودکان و نوجوانان کشور یکی از مهم ترین اهداف تاسیس کانون جوانه های بانک ملی ایران است که به همین منظور طرح آموزش مفاهیم بانکی در دو مدرسه شهر تهران برگزار شد.

تور آموزشی کانون جوانه های بانک ملی برگزار شد
تور آموزشی کانون جوانه های بانک ملی برگزار شد

در این تور دو روزه که با همکاری اداره امور شعب جنوب تهران بانک ملی ایران به اجرا درآمد، دانش آموزان با مطالبی پیرامون مفهوم پول، علت وجودی بانک و شیوه عملکرد بانک ها، شناخت چک، ویژگی ها و نحوه نوشتن آن، چگونگی استفاده از دستگاه پول شمار، نحوه شناخت پول و چک تقلبی و همچنین عملیات بانکی در بانک ملی ایران به صورت عملی آشنا شدند.

گفتنی است، این تور دو روزه مورد استقبال دانش آموزان و اولیای آنها قرار گرفت و در پایان جلسات هم بر اساس مطالب ارایه شده، مسابقه ای برگزار و به برندگان جوایزی اهدا شد.