افزایش ۱۵ درصدی شهریه مهدهای کودک
افزایش ۱۵ درصدی شهریه مهدهای کودک

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی میانگین افزایش شهریه مهدهای کودک را ۱۵ درصد در نظر گرفته است.

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در رابطه با میزان افزایش شهریه مهدهای کودک در سال ۹۶ اظهار داشت: میانگین افزایش شهریه مهدهای کودک در سال ۹۶ از سوی سازمان بهزیستی ۱۵ درصد تعیین شده است.

وی افزود: میزان شهریه مهدهای کودک در هر استان با توجه به میزان نرخ تورم و مسایل مالی در آن استان پیشنهاد می شود و بعد عدد پیشنهادی در سازمان بهزیستی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نرخ نهایی اعلام می شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیان داشت: در تعیین نرخ شهریه مهدهای کودک به عواملی از جمله قرارگیری مهدهای کودک در مراکز استان ها و یا حاشیه شهر و میزان تمکین مالی شهروندان هر استان توجه شده است.